REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWOJAKLINIKAWLOSA.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego twojaklinikawlosa.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Anitę Pych, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anita Pych Maar wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wielkie Pola nr. 29, 32-080 Zabierzów , NIP: 9441409102, REGON: 121239150, zwaną dalej Usługodawcą
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@twojaklinikawlosa.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 733 903 300.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej twojaklinikawlosa.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie  internetowej twojaklinikawlosa.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zgodność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument -Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Informacja handlowa – prezentowana w Serwisie informacja o działalności Usługodawcy w tym przede wszystkim o Usługach kosmetycznych oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;

Rezerwacja – dostępna w Serwisie Usługa umożliwiająca Użytkownikom dokonanie rezerwacji Usługi kosmetycznej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi kosmetyczne– usługi, którą Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w swoich gabinetach;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III.  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, , dokonywania Rezerwacji, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV.  USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
 4. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym oferty oraz cennika,
 5. Udostępnianie interaktywnego formularza kontaktu z Usługodawcą,
 6. Możliwość dokonania Rezerwacji w Serwisie.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą (formularz kontaktowy) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 9. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonać Rezerwacji, korzystając z funkcjonalności dostępnego w Serwisie, na zasadach wskazanych w pkt. V Regulaminu.

V.  REZERWACJE

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dokonanie Rezerwacji Usługi kosmetycznej, zgodnie z prezentowaną przez niego Informacją handlową.
 2. Użytkownik dokonując Rezerwacji wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę) z Usługodawcą, na zasadach wskazanych w ppkt. 1 powyżej.
 3. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji wypełnia formularz rezerwacyjny dostępny w Serwisie stanowiący zapytanie o dostępność Rezerwacji danej Usługi kosmetycznej. Zapytanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi ofertę dokonania Rezerwacji.
 4. Użytkownik w formularzu Rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym wybór rodzaju, daty i czasu Usługi oraz podaje swoje dane osobowe Użytkownik może wypełnić również pole z informacjami dodatkowymi.
 5. Usługodawca w Informacji handlowej podaje Użytkownikowi informacje o cenach Usługi kosmetycznej, a także warunkach Rezerwacji. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 6. Potwierdzenie Rezerwacji następuje poprzez wygenerowanie indywidualnego numeru Rezerwacji oraz dokumentu podsumowania Rezerwacji, wysłanych na adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Odwołanie rezerwacji możliwe jest telefonicznie pod numerem: +48 733 903 300 lub elektronicznie pod adresem e-mail: rezerwacje@twojaklinikawlosa.pl.

VI.  REALIZACJA REZERWACJI

 1. Usługodawca jest jednocześnie wykonawcą oferowanej Usługi kosmetycznej, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Usługi kosmetyczne świadczone przez Usługodawcę są odpłatne. Płatność następuje przy realizacji zarezerwowanej Usługi kosmetycznej.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
 6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 7. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych;
 8. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 9. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Wpisanie danych Użytkownika jest możliwe wyłącznie w przeznaczonych do tego oraz odpowiednio oznaczonych polach w Serwisie.
 11. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 12. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 13. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres os. Mozarta 16 lok. 27, 31-231 Kraków, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@twojaklinikawlosa.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.